SDH Libuš - Prevence - Co dělat, když zazní sirény?

CO DĚLAT, KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNY?

Sirény jsou prostředkem k varování obyvatel při hrozícím nebezpečí. Každý občan by měl vědět, jaké druhy signálů existují, co který znamená a hlavně - jak se v případě ohrožení zachovat.

Na našem území se používají tři signály sirén, ale jen jeden je určen pro varování obyvatelstva a nazývá se "Všeobecná výstraha". Je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. Může zaznít třikrát po sobě a pak již následuje informace, co se stalo a jak se zachovat. Následné informace můžete poslouchat mimo sirénu i v místním rozhlase, rádiích, megafonech nebo od složek integrovaného záchranného systému. Dalším signálem je "Požární poplach", který se vyhlašuje přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty a svolává jednotky požární ochrany. Posledním signálem je "Zkouška sirén". Jedná se o ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění. Provádí se každou první středu v měsíci zpravidla ve 12:00 hodin. Poté uslyšíte hlášení "Zkouška sirén".

Pokud uslyšíte varovný signál "Všeobecná výstraha", přerušte veškeré práce a vyslechněte si informaci systému varování oznamující vzniklou nebo hrozící mimořádnou událost. Následné mluvené slovo vám sdělí, o jakou mimořádnou událost se jedná.

Ochrana při úniku nebezpečných látek do vzduchu
Jediný vhodný úkryt před většinou možných druhů nebezpečí, která přicházejí VZDUCHEM je pevná (zděná, panelová) budova s uzavíratelnými okny a dveřmi. Jako úkryt rozhodně nemůže sloužit automobil, obytný přívěs, stan či jakýkoliv přístřešek. Při výběru budovy dejte přednost takové, která má více než jedno podlaží a více než jednu místnost. Zvláště při úniku nebezpečných látek je důležité ukrýt se v nadzemním podlaží, protože některé chemické látky jsou těžší než vzduch. Pokud je patrné, ze které strany vane vítr, ukryjte se v místnosti na závětrné straně, kde nebudou okna přímo vystavena vlivu proudění vzduchu s nebezpečnou látkou. Nebezpečím mohou být i samotné povětrnostní jevy - např. bouřky, blesky, náhlý přívalový déšť, kroupy, větrná bouře apod. V těchto případech může být nebezpečné ukrytí v budově těsně pod střechou (v místnostech se světlíky, střešními okny). Proto se ukryjte v nižších patrech objektu a zdržujte se ve větší vzdálenosti od oken.

Ochrana při povodni
Při nebezpečí povodně je nutné vyhledat úkryt mimo budovu na vyvýšeném místě v okolí – tato zásada platí jednoznačně v případě zvláštní povodně a příchodu přívalové vlny! Přirozená povodeň nemusí znamenat nebezpečí pro masivní a kvalitně stavěné budovy, přesto doporučujeme vyhledat úkryt tam, kde ze zkušenosti víte, že voda nemůže dosáhnout. Pozor na osamělé vyvýšeniny v rovinatém terénu - voda Vám může odříznout cestu a uvěznit Vás.

Ochrana při požáru
Oheň se může vyskytnout všude. Může jít o požár v budově, v dopravním prostředku, v krajině. V případě nebezpečí vzniklým ohněm je důležité uniknout do prostoru, který není bezprostředně ohrožen ohněm samotným, ale i zplodinami a žárem. Nezdržujte se poblíž hořících objektů, může dojít k jejich destrukci a následným pádům. Pokud se nacházíte v budově, pokuste se dostat ven přes prostory, které nejsou požárem zasaženy. Máte-li odříznutou cestu ven, zůstaňte v bezpečné místnosti a zamezte přístupu vzduchu k ohni, případně ustupujte do vyšších podlaží nebo na střechu. Vhodným prostředkem (vyvěšený ručník, prostěradlo apod.) upozorněte záchranáře o Vaší situaci a vyčkejte na jejich pomoc. Pouze ve zcela výjimečných případech, kdy jste bezprostředně ohroženi ohněm a nacházíte se v nižším nadzemním podlaží, se pokuste dostat ven oknem. Přitom vezměte v úvahu terén pod Vámi a Vaše fyzické schopnosti. Pokud jste ohroženi ohněm ve volné krajině, unikejte od ohně směrem kolmým na směr větru, abyste unikli jak plamenům tak i zplodinám. Pokud je to možné ukryjte se u nejbližšího vodního toku či rybníku nebo v otevřené krajině, kde budete mít přehled o vývoji požáru.

VYHLEDEJTE ÚKRYT
Především se okamžitě snažte najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově (i tehdy, jedete-li autem, zastavte a vyhledejte úkryt). Budova, do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat kohokoli o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak - poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.
Pozor - v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně najděte vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce). Volné prostranství využijte i např. při rozsáhlém (např. lesním) požáru, sesuvu půdy, zemětřesení (časté např. ve Středomoří) apod.
Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Vypněte větrání nebo klimatizaci a ucpěte ventilační otvory a v případě nutnosti přelepte i spáry u okenních rámů. Nezapomeňte utěsnit klíčové dírky i otvory pod dveřmi do místnosti.
Zvláštním případem je únik radioaktivních látek, kdy je nutné vyhledat místnost nejlépe v suterénu, bez oken, která má co nejsilnější stěny. Aby nedošlo k průniku radiace, mimo výše uvedené utěsnění, měly by být všechna okna a dveře překryty naskládanými cihlami, pytli s pískem, deskami, plechem nebo jinými neprostupnými materiály. Nesmí však být znemožněno se dostat bezpečně z úkrytu ven. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně netelefonujte, především ne na tísňové linky. V případě rozsáhlé mimořádné události se vše důležité dozvíte z televize a rádia - především ČT 1 (ČT 24) a ČRo 1-Radiožurnál, popř. z obecního rozhlasu nebo od zasahujících záchranářů. Pokud nemáte v budově TV nebo radiopřijímač, pravděpodobně někdo z ukrytých bude mít discman, MP3 přehrávač nebo mobilní telefon s příjmem FM rádia. Dále postupujte podle pokynů z TV a rádií nebo zasahujících záchranářů.

[Zpět na Prevence]